ചില നുറുങ്ങു വിശേഷങ്ങൾ – Malayalam Health Education Video

അറിയേണ്ടവയാ !! – Malayalam Health Education Video ഈ വീഡിയോയിലൂടെ ചെറിയ ഒരറിവ് പങ്കിടുന്നു – This is an Educational Purpose Video – Biology _______________________________________ എൻ്റെ കൂട്ടുകാരി ചാനൽ ലിങ്ക്: https://youtube.com/channel/UCK0d_UswbakZO_twcY2GSow https://youtube.com/channel/UCK0d_UswbakZO_twcY2GSow ________________________________________ ദാമ്പത്യം ചാനൽ ലിങ്ക്: https://youtube.com/channel/UCwLP7_ijZDh2LRVmzHhxRCw _________________________________________ നമ്മുടെ official Facebook page ലിങ്ക് ഇതാ……

ചില നുറുങ്ങു വിശേഷങ്ങൾ - Malayalam Health Education Video

Source

0
(0)

അറിയേണ്ടവയാ !! – Malayalam Health Education Video

ഈ വീഡിയോയിലൂടെ ചെറിയ ഒരറിവ് പങ്കിടുന്നു – This is an Educational Purpose Video – Biology
_______________________________________

എൻ്റെ കൂട്ടുകാരി ചാനൽ ലിങ്ക്:

https://youtube.com/channel/UCK0d_UswbakZO_twcY2GSow

https://youtube.com/channel/UCK0d_UswbakZO_twcY2GSow
________________________________________
ദാമ്പത്യം ചാനൽ ലിങ്ക്:

https://youtube.com/channel/UCwLP7_ijZDh2LRVmzHhxRCw
_________________________________________

നമ്മുടെ official Facebook page ലിങ്ക് ഇതാ… Like ചെയ്യണേ
https://www.facebook.com/mayastips/
________________________________________

കൂട്ടുകാരെ നിങ്ങൾക്കെന്നെ മായ എന്നു വിളിക്കാം.
ഇങ്ങനെയുള്ള വിഷയങ്ങൾ പൊതുവായി പറയുമ്പോൾ ചില ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ നേരിടുന്നതിനാൽ എന്റെ ശബ്ദത്തിൽ ചെറിയ മാറ്റം വരുത്തിയിട്ടുണ്ട്.
പേരും ശബ്ദവുമൊന്നുമല്ലല്ലോ വിഷയത്തിനല്ലേ പ്രധാന്യം.
കൂടുതൽ അറിവുകൾ നിറഞ്ഞ വീഡിയോകൾക്കായി ചാനൽ subscribe ചെയ്യുമല്ലൊ!
__________________________________________

Disclaimer:
All the information given in this video is only for educational purpose only. Not take it has a professional advise. All information get from online sites. It is not mean to be a substitute for informed medical advice or care. You should not use this information to diagnose or treat any health problems. Please consult a physician with any questions or concerns you might have regarding you or your child’s condition. In this video Maya is a fictional character, using computer generated voice over. Thank you for watching.

This is Maya’s Health Tips
this channel is for Educational Purpose.

Here we discussing about health related subjects like Pregnancy, Infertility, Various health issues of women, Lifestyle diseases, Environmental toxins, Nutrition, Acupuncture Q & A sessions, Real life experiences
Trying For Pregnancy, During Pregnancy, സ്ത്രീകളുടെ ആരോഗ്യം,
Skin, Hair & Beauty Tips etc..
ഇവിയെല്ലാം ഇവിടെ പ്രതീക്ഷിക്കാം .

0 / 5. 0