വി ശിവൻകുട്ടി വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി| V Sivankutty is education minister

V Sivankutty is education minister| വി ശിവൻകുട്ടി വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി #asianetnews #asianetnewslive Subscribe to Asianet News YouTube Channel here ► http://goo.gl/Y4yRZG Website ► http://www.asianetnews.com Facebook ► https://www.facebook.com/AsianetNews Twitter ► https://twitter.com/AsianetNewsML Download India’s No. 1 Malayalam News Mobile App: ► For Android…

വി ശിവൻകുട്ടി വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി| V Sivankutty is education minister

Source

0
(0)

V Sivankutty is education minister| വി ശിവൻകുട്ടി വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി
#asianetnews #asianetnewslive
Subscribe to Asianet News YouTube Channel here ► http://goo.gl/Y4yRZG

Websitehttp://www.asianetnews.com
Facebookhttps://www.facebook.com/AsianetNews
Twitter ► https://twitter.com/AsianetNewsML
Download India’s No. 1 Malayalam News Mobile App:
► For Android users: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.vserv.asianet
► For iOS users: https://apps.apple.com/in/app/asianet-news-official/id1093450032

Asianet News – Kerala’s No.1 News and Infotainment TV Channel

Check out the latest news from Kerala, India and around the world. Latest news on Mollywood, Politics, Business, Cricket, Technology, Automobile, Lifestyle & Health and Travel. More on asianetnews.com

0 / 5. 0