സോഷ്യൽ വർക്കിൽ ചെയ്യാനുള്ളത്! | Diksha Webinar on NET Paper 2 Social Work | Free Webinar | 2020

സോഷ്യൽ വർക്കിൽ NET എഴുതാൻ തയ്യാറെടുക്കുന്നവർക്ക് UGC NET പരിശീലനത്തിൽഇന്ത്യയിലെ ലീഡിംഗ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടായ Diksha Classroom ലെ വിദഗ്ധരുമായി സംവദിക്കാം. The team behind Diksha is a group of JRF and NET qualified experts who would like to share their strategies and methods with those who…

സോഷ്യൽ വർക്കിൽ ചെയ്യാനുള്ളത്! | Diksha Webinar on NET Paper 2 Social Work | Free Webinar | 2020

Source

0
(0)

സോഷ്യൽ വർക്കിൽ NET എഴുതാൻ തയ്യാറെടുക്കുന്നവർക്ക് UGC NET പരിശീലനത്തിൽഇന്ത്യയിലെ ലീഡിംഗ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടായ Diksha Classroom ലെ വിദഗ്ധരുമായി സംവദിക്കാം.

The team behind Diksha is a group of JRF and NET qualified experts who would like to share their strategies and methods with those who are aiming to crack the exam. Diksha will use a multitude of methods to help candidates like broadcast groups, study materials, strategy discussions, Videos, Online courses, Model questions, Mock Test Series.

To know more about Diksha Courses,
Visit: https://www.dikshaclassroom.com

Connect with us;
Instagram: https://instagram.com/diksha_classroom
Facebook: https://www.facebook.com/Dikshaclassroom
WhatsApp: https://wa.me/message/CHJZOOLVF2D3O1
Telegram: https://t.me/dikshaclassroom
App link
Android:https://play.google.com/store/apps/de…
Android:https://play.google.com/store/apps/de…
IOS:https://apps.apple.com/in/app/diksha-…
IOS:https://apps.apple.com/in/app/diksha-…
#dikshaclassroom
#aifer
#onlineclassroom
#ugcntanet
#freebasiccourse
#success
#howtopreparefornetexam
#howtoprepareforjrf
#ugcntanet
#successstory
#motivationspeech
#socialwork
#freewebinar
#freesocialworkwebinar
#webinar

0 / 5. 0